Algemene Voorwaarden van Dutch Drone Group B.V. – Voor Bedrijven

Versie geldig vanaf 01/10/14

Definities

Algemene Voorwaarden: Deze Leveringsvoorwaarden Dutch Drone Group B.V. aan professionele partijen;

Dutch Drone Group B.V.: Een handelsnaam van Dutch Drone Group BV, gevestigd te Almere, KVK nr: 65677145 en BTW nr: NL856210596B01;

Koper: de professionele partij die één of meer zaken wenst te kopen of koopt van Dutch Drone Group B.V.

Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dutch Drone Group B.V., voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk daarvan is afgeweken.

Indien een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Indien Dutch Drone Group B.V. niet steeds een strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zouden zijn, of dat Dutch Drone Group B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

Onder “schriftelijk” wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan “per e-mail”.

Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Dutch Drone Group B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft (tijdelijk) niet meer leverbaar is.

Mondelinge toezeggingen binden Dutch Drone Group B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen of offertes van Dutch Drone Group B.V. gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Dutch Drone Group B.V. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Levering

Levering van zaken die uit voorraad leverbaar zijn vindt doorgaans plaats binnen drie werkdagen.

Levering van zaken die besteld moeten worden bij een leverancier van Dutch Drone Group B.V. geschiedt zo snel mogelijk. De actuele leveringstermijn kan worden opgevraagd via de website van Dutch Drone Group B.V..

Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Levering geschiedt op de met Koper overeengekomen plaats. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dutch Drone Group B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

Dutch Drone Group B.V. is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Prijzen

Prijzen worden gedurende de looptijd van een offerte of aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien zich een dergelijke situatie voordoet is Koper niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Alle prijzen op de website van Dutch Drone Group B.V. zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de website van Dutch Drone Group B.V. zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. Indien men als dealer is ingelogd op de website van Dutch Drone Group B.V. worden de prijzen exclusief BTW weergegeven.

Betaling

Na de totstandkoming van de overeenkomst dient Koper binnen 14 dagen over te gaan tot volledige betaling, bij gebreke waarvan Dutch Drone Group B.V. bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij anders overeengekomen.

Nadat Dutch Drone Group B.V. volledige betaling heeft ontvangen, zal uitvoering worden gegeven aan de overeenkomst.

Koper is van rechtswege in verzuim indien hij nalaat een factuur tijdig te betalen. Koper is de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

Dutch Drone Group B.V. heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Dutch Drone Group B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Koper is niet bevoegd tot verrekening van het door hem aan Dutch Drone Group B.V. verschuldigde.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Alle kosten die Dutch Drone Group B.V. moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte

indien Koper in gebreke of in verzuim is komen voor rekening van Koper. Alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren dienen door Koper te worden vergoed.

Beëindiging overeenkomst

Dutch Drone Group B.V. is bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst – naar keuze van Dutch Drone Group B.V. – op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

Na het sluiten van de overeenkomst Dutch Drone Group B.V. aanleiding heeft gekregen te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen;

Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

Zich omstandigheden voordoen, waaronder vertraging zijdens Koper, waardoor niet langer van Dutch Drone Group B.V. kan worden verlangd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is Dutch Drone Group B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dutch Drone Group B.V. kan worden verlangd.

In geval van ontbinding worden de vorderingen van Dutch Drone Group B.V. op Koper onmiddellijk opeisbaar.

Dutch Drone Group B.V. is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding veroorzaakt doordat Dutch Drone Group B.V. gebruik maakt van haar recht tot opschorting of ontbinding.

Indien de ontbinding toerekenbaar is aan Koper, is Koper gehouden alle schade die Dutch Drone Group B.V. heeft geleden en kosten die Dutch Drone Group B.V. heeft moeten maken te vergoeden.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dutch Drone Group B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dutch Drone Group B.V. op Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Koper in rekening worden gebracht.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Dutch Drone Group B.V. behoort te komen. Onder overmacht wordt mede begrepen vertraging bij of wanprestatie door leveranciers, fabrikanten of andere derden ingeschakeld door Dutch Drone Group B.V., storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door

derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.

nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dutch Drone Group B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding aan de andere partij.

Indien Dutch Drone Group B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Garanties & reclames

Dutch Drone Group B.V. garandeert dat de zaak vrij is van gebreken ontstaan tijdens transport en vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar na levering.

Indien de door Dutch Drone Group B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de fabrikant van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

De garantie vervalt in geval van onjuist gebruik van de zaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot abnormaal gebruik, het niet opvolgen van bepaalde instructies in de gebruiksaanwijzing, of het laten vallen of crashen van de zaak. Als een zaak beschadigd aan Dutch Drone Group B.V. wordt geretourneerd, veronderstelt Dutch Drone Group B.V. dat een crash heeft plaatsgevonden en vervalt de garantie.

Koper kan geen aanspraak maken op de garantie indien en zolang Koper in gebreke is jegens Dutch Drone Group B.V. of Koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Koper is verplicht geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient Koper, alvorens over te gaan tot terugzending aan Dutch Drone Group B.V. deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Dutch Drone Group B.V..

Eventuele zichtbare gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Dutch Drone Group B.V. te worden gemeld op straffe van verval van recht. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Dutch Drone Group B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Dutch Drone Group B.V. in staat is adequaat te reageren. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Dutch Drone Group B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, ter keuze van Dutch Drone Group B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Koper voldoen. In geval van vervanging is Koper gehouden om de vervangen zaak aan Dutch Drone Group B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan Dutch Drone Group B.V. te verschaffen, tenzij Dutch Drone Group B.V. anders aangeeft.

Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dient Koper alle kosten die Dutch Drone Group B.V. in verband met die klacht heeft gemaakt, aan Dutch Drone Group B.V. te vergoeden.

Koper is zelf verantwoordelijk voor de communicatie met zijn klanten en eventuele verzendkosten.

Aansprakelijkheid

Dutch Drone Group B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, geleden door Koper, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens leidinggevend personeel van Dutch Drone Group B.V..

Dutch Drone Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dutch Drone Group B.V. is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Dutch Drone Group B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle door Dutch Drone Group B.V. aan Koper verkochte en geleverde zaken blijft bij Dutch Drone Group B.V. zolang Koper de vorderingen van Dutch Drone Group B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.

De door Dutch Drone Group B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Dutch Drone Group B.V. of een door Dutch Drone Group B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Dutch Drone Group B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Dutch Drone Group B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Dutch Drone Group B.V..

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc op de website van Dutch Drone Group B.V. gelden slechts bij benadering, zij zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Filmpjes en andere content van de website van Dutch Drone Group B.V. mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Dutch Drone Group B.V. niet worden verveelvoudigd, gedistribueerd, gebruikt op andere websites etc.

Persoonsgegevens

Tijdens het plaatsen van een bestelling bij Dutch Drone Group B.V. worden de gegevens van Koper opgenomen in het klantenbestand van Dutch Drone Group B.V.. Dutch Drone Group B.V. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Verwezen zij naar het Privacy Policy van Dutch Drone Group B.V..

Dutch Drone Group B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om Koper van deze lijst te verwijderen.

Verjaring

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Dutch Drone Group B.V. en de door Dutch Drone Group B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Rechtskeuze en bevoegde rechter

Het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Koper en Dutch Drone Group B.V..

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Koper en Dutch Drone Group B.V., welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Dutch Drone Group B.V. er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen.


 

 

 

 

Algemene Voorwaarden van Dutch Drone Group BV – Voor Consumenten

Versie geldig vanaf 01/10/14

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities 2
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 2
Artikel 3 – Toepasselijkheid 3
Artikel 4 – Het aanbod 3
Artikel 5 – De overeenkomst 4
Artikel 6 – Herroepingsrecht 5
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 6
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 6
Artikel 9 – De prijs 7
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie 7
Artikel 11 – Levering en uitvoering 8
Artikel 12 – Betaling 9
Artikel 13 – Klachtenregeling 9
Artikel 14 – Geschillen 10
Artikel 15 – Afbeeldingen en specificaties 10
Artikel 16 – Overmacht 10
Artikel 17 – Aansprakelijkheid
 11
Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud 11
Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden 11

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer:
Dutch Drone Group BV handelend onder de naam: Dutch Drone Group B.V.
Vestigings en bezoeksadres:
Bloemstraat 86 H
1016 LE Amsterdam
Tel nr. 020-8932654
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag van 9:00-17:30
E-mail adres: [email protected]
KVK nr: 61220477
BTW nr: NL854258474B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
4. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld.
5. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, houdt de ondernemer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6. Mondelinge toezeggingen verbinden Dutch Drone Group BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7. Aanbiedingen van de ondernemer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8. Dutch Drone Group BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. En na toetsing op haalbaarheid door de ondernemer.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. De ondernemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, of uitsluitend te accepteren, onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de zichttermijn van 14 werkdagen na aflevering, schriftelijk melding te maken bij de ondernemer.
4. Indien de afnemer na afloop van de zichttermijn,en met inachtneming van de retourtermijn van 14 dagen, de geleverde zaken niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Kosten voor de schade aan geretourneerde produkten zullen, ter inschatting van de ondernemer, doorberekend worden aan de afnemer.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrechten, komen ten hoogste de kosten van het terugzenden van de geleverde zaken voor rekening en risico van de afnemer.
2. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de ondernemer er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, en bij het correct volgen van de ontbindingsprocedure, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zoals vermeld zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele schade voortkomend uit de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door de ondernemer geen aansprakelijkheid aanvaard.
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dutch Drone Group BV) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Dutch Drone Group BV. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen, en kunnen, uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Dutch Drone Group BV schriftelijk te worden gemeld.
4.Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
5. Indien de klachten van de afnemer met betrekking tot de geleverde producten, door Dutch Drone Group BV gegrond worden bevonden, zal Dutch Drone Group BV naar haar keuze òf de geleverde zaken kosteloos vervangen òf met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dutch Drone Group BV en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar inzicht van Dutch Drone Group BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dutch Drone Group BV gedekte schadebedrag.
6.Iedere aansprakelijkheid van Dutch Drone Group BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7. Dutch Drone Group BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Dutch Drone Group BV in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Aan de leveringsplicht van de ondernemer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Dutch Drone Group BV geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
8. Alle, op de internetsite genoemde leveringstermijnen, zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend door de afnemer.

Artikel 12 – Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag een vooruitbetaling van worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 13 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 14 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van stoepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan het arrondissement te Amsterdam, tenzij Dutch Drone Group BV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Artikel 15 – Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, video’s etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Dutch Drone Group BV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
2. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, video’s etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Dutch Drone Group BV zijn eigendom van de ondernemer. Alle voornoemde zaken mogen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de ondernemer op generlij wijze worden gebruikt of gekopieerd.

Artikel 16 – Overmacht
1. Dutch Drone Group BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dutch Drone Group BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. Dutch Drone Group BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dutch Drone Group BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien Dutch Drone Group BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid
1. Dutch Drone Group BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen, andere objecten of personen ontstaan door verkeerd of roekeloos aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van alle door Dutch Drone Group BV aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Dutch Drone Group BV zolang de afnemer de vorderingen van Dutch Drone Group BV uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Dutch Drone Group BV wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
2. De door Dutch Drone Group BV geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Dutch Drone Group BV of een door Dutch Drone Group BV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Dutch Drone Group BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Dutch Drone Group BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Dutch Drone Group BV.

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden
1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
2. Dutch Drone Group BV behoudt zich ten alle tijden het recht voor, aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden.